Contributieregels

Contributieregels

Contributiereglement MH&LC Tempo seizoen 2022-2023

 

1) Contributie

Ieder seniorlid en juniorlid betaalt een jaarlijkse contributie. Ereleden en leden van verdienste (die geen seniorlid zijn) zijn niet contributie plichtig. Elk seizoen wordt de contributie vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan een voorstel doen voor aanpassing van de contributie. Dit voorstel dient tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering te worden bekrachtigd.

 

2) Hoogte van de contributie

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op basis van de geboortedatum zoals de door de KNHB opgestelde richtlijnen. Contributie is per seizoen.

 

Basislidmaatschap

€70,00

Zaalhockey

€77,50

LG-senioren

€120,00

LG-junioren

€80,00

Funkey Hockey

€120,00

Jongste Jeugd (t/m 7)

€120,00

Minioren (8 t/m 9 jaar)

€195,00

Junioren

€227,50

Trainingslid junioren

€130,00

Senioren

€260,00

Duo-lidmaatschap

€200,00

Trainingslid senioren

€150,00

Trimhockey senioren

€120,00

Lacrosse junior*

€140,00

Lacrosse senior*

€140,00

Inschrijfgeld

€25,00

*) exclusief kosten Lacrosse bond wanneer competitie gespeeld gaat worden. 

 

3) Inschrijfgeld

Op het moment van toelating is inschrijfgeld verschuldigd. Dit zal op de eerste contributienota worden berekend. Het inschrijfgeld bedraagt €25,-. Inschrijfgeld valt niet onder het gezinsmaximum.

 

4) Gezinsmaximum

Het gezinsmaximum bedraagt €750,-. Voorwaarde is dat alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen. Het gezinsmaximum is alleen van toepassing op de reguliere contributie, dus niet op de zaalhockeycontributie, het inschrijfgeld en eventueel inschrijven in meerdere competities.

 

5) Lid worden in de loop van het seizoen 

Voor personen die tijdens een verenigingsjaar lid worden, geldt als peildatum de winterstop. Na de winterstopperiode bedraagt het contributiebedrag 50% van de contributie.

 

6) Mutaties tijdens het seizoen

Als een lid gedurende het seizoen van contributie categorie wijzigt (bijvoorbeeld van trainings-lid naar senior), dan zal voor het resterende deel van het seizoen het verschil tussen de twee categorie├źn verrekend worden.

 

7) Langdurige uitval tijdens het seizoen

Leden die geblesseerd zijn, zwanger worden, verhuizen of om andere reden niet een heel seizoen kunnen spelen, kunnen in aanmerking komen voor een lagere contributie. Het bestuur beslist hierover. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de penningmeester ([email protected]).

 

8) Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, om welke reden of oorzaak ook, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. Het gedurende het seizoen opzeggen van de contributie zal niet leiden tot contributierestitutie.

 

9) Afmelden

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (31 mei) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Leden die willen opzeggen dienen dat te doen via een e-mail naar de ledenadministratie. Afmeldingen moeten zo vroeg mogelijk worden doorgegeven in verband met de teamindeling(en) voor het nieuwe seizoen. Zegt men op na 1 juni dan is men het volledige contributiebedrag verschuldigd.

 

10) Wijze van betaling en administratiekosten

De contributie dient te worden betaald door middel van automatische incasso of iDEAL betaling. Een lid machtigt gelijktijdig met haar/zijn aanmelding MH&LC Tempo om de verschuldigde contributie te incasseren. Bij automatische incasso wordt de contributie in gelijke termijnen afgeschreven. De laatste termijn wordt in november van enig verenigingsjaar automatisch afgeschreven. De rekening van de incasso is de IBAN-rekening die vermeld is op het aanmeldingsformulier.

 

Indien, om welke reden dan ook, een automatische incassopoging van de door het lid of de ouders/verzorgers van het lid opgegeven rekening niet mogelijk blijkt, dan heeft u 14 dagen om het bedrag zelf over te maken. Het rekeningnummer van MH&LC Tempo is NL39RABO0306191105.
Bij een contributiefactuur zonder automatische incasso wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien na het verstrijken van de vervaldatum geen betaling van de contributie heeft plaatsgevonden, is het lid zonder dat daartoe een nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Het lid is vanaf dat moment €25,- boete verschuldigd.

 

Leden die na verschillende aanmaningen door de penningmeester niet tot betaling zijn overgegaan lopen het risico (op initiatief van het bestuur) met naam en toenaam op de website te worden genoemd, het recht te worden ontzegd wedstrijden mee te spelen, c.q. te worden geschorst als lid van de vereniging. Het bestuur kan voorts de vordering uit handen geven. In dat geval komen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid.

 

11) Betalingsregeling

Spelende leden die, om welke reden dan ook, niet aan hun contributieverplichting kunnen voldoen, kunnen bij de penningmeester een gemotiveerd verzoek indienen voor een betaling in termijnen. Dit dient wel te gebeuren voordat de betalingstermijn van de contributie is verlopen. De penningmeester beslist of en welke betalingsregeling wordt toegepast.

 

12) Zaalhockey

De leden die zaalhockey spelen krijgen een aanvullende contributienota. Zaalhockey contributie valt niet onder het gezinsmaximum.

 

13) Boetes KNHB

De boetes die door de KNHB aan de vereniging worden opgelegd wegens uitgedeelde kaarten zullen worden doorbelast aan de betreffende speler/lid/begeleider.

 

14) Duo lidmaatschap

Een duo lid speelt met een ander lid samen als 1 volwaardig lid in één competitieteam. Het honoreren van een verzoek tot een duo lidmaatschap staat ter discretie van het bestuur; honorering geldt voor één seizoen en is uitsluitend bedoeld voor Senioren. Procedure en voorwaarden duo lidmaatschap:

- 2 leden van hetzelfde team dienen een verzoek in tot een gecombineerd duo lidmaatschap bij de penningmeester via het mailadres [email protected];

- beide spelers/speelsters zijn speelgerechtigd volgende de KNHB, maar slechts één van beiden mag per wedstrijd van het betreffende team meespelen;

- 2 spelers/speelsters vormen dus samen 1 volwaardig lid, en het team moet daarbij voldoende leden behouden;

- het bestuur beoordeelt elk verzoek individueel, kijkt daarbij naar de capaciteit van het betreffende team en neemt een beslissing. Het uitgangspunt hierbij is dat een team uit tenminste 12 vaste spelers bestaat, aangevuld met duo lidmaatschappen;

- misbruik van deze contributievorm wordt bestraft;

- beide spelers/speelsters vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidspolis en ongevallenverzekering van de KNHB;

- overigens blijft het contributiereglement van toepassing.